شرکت گسترش انرژی و معدن محراب

شرکت گسترش انرژی و معدن محراب

(GE&MMCo)

سرمایه‌گذاری – مشاوره – تامین – ساخت – اجرا

تاسیسات و تجهیزات * معدن * ساختمان